SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
taksa samostalnik
1 prispevek
taksa je denarni prispevek, ki se ga plača državi za storitve, uporabo oziroma koriščenje česa ipd.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pritožbe, za katere je treba plačati upravno takso, sprejemajo davčni uradi, ki so odločbe izdali, in njihove izpostave.
  • Pri tem bi morali uskladiti davčno upravo, ki takso pobira, policijo, ki zbira prijave prenočitev, in občinsko redarstvo, ki lahko nadzira uresničevanje odloka.
  • Župan se boji, da bi v primeru razveljavitve odloka morali vrniti vso obračunano takso.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Bojijo se tudi, da občina ne bi postavila previsoke takse za dovoljenja, in menijo, da bi morali plačilo takse zaračunavati na voznika in ne na vozilo.
  • To naj bi bil tudi pogoj za dodeljevanje proračunskih sredstev iz takse za onesnaževanje voda, iz vodnega sklada in drugih javnih sredstev.
  • Nad taksami za komunalne odpadke, ki so občinske, pa nimamo natančnega pregleda.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za pobiranje turistične takse mora skrbeti davčni organ, ki mora voditi tudi evidence, nadzor pa opravlja pristojni občinski upravni organ.
  • Komunalno takso pobiramo pri izstopu iz države.
  • Zato bodo še letos naložili plačilo ekološke takse za vsa tista gospodinjstva, ki nimajo zabojnikov, in morda tudi na ta način uredili organiziran odvoz odpadkov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Oprostitev ali zmanjšanje plačila takse lahko uveljavlja posebej za odlaganje komunalnih odpadkov in tistih, ki povzročajo emisijo toplogrednih plinov.
  • Višino takse bo za vsako koledarsko leto sproti določila vlada in bo tolikšna, da bo pokrila vse stroške ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki so jih v predhodnem letu odjavili iz prometa.
  • Uvedba takse bi bila dobrodošla tudi za veterinarsko oskrbo za izgubljene živali, ki so večinoma okužene.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Spremembe zakona o upravnih taksah so posledica novega zakona o potnih listinah in zakona o orožju.
  • Po hitrem postopku pa so sprejeli odlok o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračilo za izkoriščanje in rabo pitne vode v občini in pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov na območju občine.
  • Po uredbi o taksi zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, ki bo uveljavljena čez dva tedna, bodo stroške odstranjevanja, razgradnje, predelave in odlaganja odsluženih vozil državi plačali uvozniki in proizvajalci osebnih vozil.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Upadel pa je prihodek od turističnih taks s turističnih kmetij in zasebnih sob.
  • Del denarja od pobrane takse je torej predviden tudi za delovanje turističnih društev - višina zneska je praviloma odvisna od tega, katere od navedenih nalog prevzemajo društva (ali društvo) v občini.
  • Sredstva od takse so strogo namenska in so bila porabljena izključno za investicije na odlagališču, ki jih mora predhodno odobriti Agencija Republike Slovenije za okolje.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Vse druge naložbe bodo morali v občini financirati iz občinske takse, ki je v letih 1998-2001 prinesla občini skupaj nekaj manj kot 349 milijonov tolarjev.
  • Je dveletna naložba, vredna 60 milijonov tolarjev, ki so jih zagotovili iz takse za obremenjevanje pitne vode iz obeh občin.
  • Zbirni center v bližini semiške čistilne naprave so urejali dve leti, veljal je 13 milijonov tolarjev, občina pa ga je zgradila iz taks za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Ker bi bilo sredstev iz takse za obremenjevanje voda bistveno manj, so sestavljalci finančne konstrukcije (ministrstvo za okolje in prostor ter Komunala Koper, ki tehnično vodi projekt) začeli iskati nove možnosti.
  • Občine bodo imele pravico za svoje potrebe dobiti denar iz ekološke takse za izvajanje svojega programa za ravnanje z odpadki, vendar le v primeru, če bodo programi usklajeni z razvojnim programom na ravni države.
  • Občina Lendava pa mora za to iz lastnih sredstev zagotoviti 40 odstotkov denarja, v kar so poleg prihodkov iz takse za obremenjevanje voda všteti tudi prispevki krajanov.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Seveda želimo s turistično takso zbrati še več denarja, kar nam novi zakon o turizmu omogoča.
  • Investicijo bodo financirali z dvoletno takso za obremenjevanje voda, del denarja zanjo pa bodo namenili že letos.
  • Zadnje tedne je zbudil pozornost zaradi tega, ker nekatere občine, zlasti občina Radeče v Zasavju, pse obdavčujejo s posebnimi pasjimi taksami.
  • V Piranu, eni od turistično najbolj razvitih občin, pa so se lani s takso okrepili za 180 milijonov tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Podrobnejši pregled ekoloških taks v Evropi pokaže, da taks na ogljikov dioksid ne poznajo skoraj nikjer v EU, izvzemši skandinavske države in Nizozemsko.
  • Trenutno ne plačujejo taks na onesnaževanje voda.
  • Zadnja novost je taksa na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Taksa znaša sto tolarjev na dan oziroma 36.000 tolarjev na leto.
  • Takse imajo pozitivne učinke na okolje, pravijo, toda če ne pripomorejo k sanaciji nekega obrata, temveč so razlog za njegovo zaprtje, so škodljive.
  • V prispevku Miče Vipotnik z naslovom Visoke takse že ogrožajo pravice z dne 7. novembra 2001 je navedeno, da sedanje sodne takse že ogrožajo sodno varstvo pravic.
  • Gradnjo štirih manjših čistilnih naprav pa je spodbudila državna taksa za obremenjevanje voda, ki deluje spodbujevalno na varovanje okolja.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Radovljiška uprava je odgovorila, da nima podatkov ali vsi zavezanci za turistično takso vodijo evidenco turistov, pobirajo turistično takso in jo nakazujejo na poseben občinski račun.
  • Dražji bodo tudi opomini za neplačane takse.
  • Gre preprosto za to, da Vipap ni več sposoben vlagati vsak mesec v ekologijo 10 milijonov evrov, kolikor bi po današnjih ocenah znašal strošek za ekološke takse.
  • Mimogrede, tudi pri tem postopku gredo na roke svojim strankam, saj jim za razliko od drugih upravnih enot po državi ne izdajajo položnic za takse, ki bi jih morali poravnati v banki ali na pošti, ampak je stroške mogoče poravnati kar pri okencih.
 • taksa v višini [x]  [evrov
  • Če bi uspeli s pobudo o taksi v višini enega evra, bi to pomenilo, da bi na ta račun zbrali 50 milijonov tolarjev več.
  • Poleg posebne uvozne takse v višini 7 % (uvedli so jo 21. julija 1997, razen nekaj izjem se nanaša na praktično ves uvoz) naj bi ukrep omejil uvoz in izravnal negativno trgovinsko bilanco Slovaške.
Na vrh