BIBLIOGRAFIJA

Arhar Holdt, Š., Kosem, I., & Logar Berginc, N. (2012). Izdelava korpusa Gigafida in njegovega spletnega vmesnika. Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

Arhar, Š. (2009). Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 43–56. Retrieved from www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Spela-Arhar.pdf

Bizjak Končar, A., Dobrovoljc, H., Dobrovoljc, K., Logar Berginc, N., Kocjančič, P., Krek, S., & Rozman. (2011). Slogovni priročnik: Sporazumevanje v slovenskem jeziku: Kazalnik 17 – Standard za korpusno analizo težav pri tvorbi besedil. [s. l.].

Dobrovoljc, H., & Krek, S. (2011). Normativne zadrege – empirični pristop. In S. Kranjc (Ed.), Meddisciplinarnost v slovenistiki (pp. 89–97). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Erjavec, T., Fišer, D., Krek, S., & Ledinek, N. (2010a). Jezikovni viri projekta JOS. In T. Erjavec & J. Žganec Gros (Eds.), Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010 (pp. 42–48). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

Erjavec, T., Fišer, D., Krek, S., & Ledinek, N. (2010b). The JOS linguistically tagged corpus of Slovene. LREC 2010, 7th International Conference on Language Resources and Evaluations, 19-21 May 2010, Valetta, Malta. (pp. 1806–1809). [s. l.]: [s. n.].

Erjavec, T., & Krek, S. (2008a). Oblikoskladenjske specifikacije in označeni korpusi JOS. In T. Erjavec & J. Žganec Gros (Eds.), Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008 (pp. 49–53). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

Erjavec, T., & Krek, S. (2008b). The JOS morphosyntactically tagged corpus of Slovene. 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marrakech, Morocco, May 26 – June 1, 2008. LREC 2008: proceedings (pp. 322–326). Marrakech: ELRA.

Gantar, P. (2009). Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 71–94.

Gantar, P., Grabnar, K., Kocjančič, P., Krek, S., Pobirk, O., & Rejc, R. (2009). Standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi (kazalnik 6): projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku: specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino. Kamnik.

Gantar, P., Grabnar, K., Kocjančič, P., Krek, S., Pobirk, O., Rejc, R., Šorli, M., et al. (2009). Opis analize referenčnega korpusa (kazalnik 5): projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku: specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino. Kamnik.

Gantar, P., & Krek, S. (2009a). Slovene Lexical Database “Communication in Slovene” project (predstavitev eLEX). Louvain-la-Neuve.

Gantar, P., & Krek, S. (2009b). Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti? In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (pp. 151–159). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Gantar, P., & Krek, S. (2009c). Drugačen pogled na slovarske definicije: opisati, pojasniti, razložiti? (predstavitev). Ljubljana.

Gantar, P., & Krek, S. (2009d). Slovene Lexical Database “Communication in Slovene” project (predstavitev Mondilex). Bratislava.

Gantar, P., & Krek, S. (2009e). Slovene Lexical Database: “Communication in Slovene” project (predstavitev eLEX; “squeeze”). Louvain-la-Neuve.

Gantar, P., & Krek, S. (2011). Slovene Lexical Database. In D. Majchráková & R. Garabík (Eds.), Natural language processing, multilingualilty: sixt international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011: proceedings. (pp. 72–80). [Brno]: Tribun EU.

Kocjančič, P. (2008). Los datos lingüísticos y las herramientas de análisis en la elaboración de diccionarios: una condición sine qua non en la lexicografía moderna (predstavitev). Málaga.

Kocjančič, P. (2010). Los datos lingüísticos y las herramientas de análisis en la elaboración de diccionarios: una condición sine qua non en la lexicografía moderna. In M. A. Castillo Carballo & J. M. García Platero (Eds.), La lexicografía en su dimensión teórica (pp. 351–369). Málaga: Universidad de Málaga.

Kocjančič, P., & Zaranšek, P. (2008). The Slovene Lexical Database: The Organizing Principles of the Argument Structure. In A. Sánchez Pérez & P. Cantos Gómez (Eds.), A survey on corpus-based research = Panorama de investigaciones basadas en corpus. Murcia: AELINCO, Asociación Espanola de Lingüística de Corpus.

Kocjančič, P., & Zaranšek, P. (2009). The Slovene Lexical Database: The Organizing Principles of the Argument Structure (predstavitev). Murcia.

Kosem, I. (2010a). Something for teachers and something for learners: the design of a user-tailored concordancer for Slovene Corpora (povzetek). Teaching and Language Corpora (TALC8) conference (p. 20). Brno.

Kosem, I. (2010b). User-friendly concordancers for corpora of Slovene (predstavitev). Varšava.

Kosem, I. (Ed.). (2012). Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop.

Kosem, I., & Može, S. (2011). Rešitve slovničnih zagat na dosegu miške: analiza napak v besedilih učencev in dijakov za potrebe elektronskega slovničnega vira. In S. Kranjc (Ed.), Meddisciplinarnost v slovenistiki (pp. 249–257). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kosem, I., Rozman, T., & Stritar, M. (2012). How do Slovenian primary and secondary school students write and what their teachers correct: a corpus of student writing. Proceedings of The Corpus Linguistics Conference 2011 , Birmingham, 20-22 July 2011. Birmingham.

Krek, S. (2008). Framenet in slovenščina. Jezik in slovstvo, 53(5).

Krek, S. (2009). Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 95–113.

Krek, S. (2012). Spletni portal: Slogovni priročnik. Zbornik Slavističnega kongresa.

Krek, S., & Arhar, Š. (2010). Slovenski besedilni korpusi: kako v razred ? Sodobna pedagogika, 1, 224–241.

Krek, S., & Erjavec, T. (2009a). Standardised Encoding of Morphological Lexica for Slavic Languages. In V. Shyrokov & L. Dimitrova (Eds.), Organization and development of digital lexical resources : proceedings / MONDILEX Second Open Workshop, Kyiv, Ukraine, 2-4 February, 2009 (pp. 24–29). Kijev: National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrainian Lingua-Information Fund.

Krek, S., & Erjavec, T. (2009b). Standardised Encoding of Morphological Lexica for Slavic Languages (predstavitev). Kijev.

Logar Berginc, N., Grčar, M., Brakus, M., Erjavec, T., Arhar Holdt, Š., & Krek, S. (2012). Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba. Ljubljana: Trojina; Fakulteta za družbene vede.

Logar Berginc, N., & Kosem, I. (2011). Gigafida – the new corpus of modern Slovene: what is really in there? (predstavitev). Dubrovnik.

Logar Berginc, N., & Krek, S. (2010). New Slovene corpora within the “Communication in Slovene” project (predstavitev). Varšava.

Logar Berginc, N., & Šuster, S. (2009). Gradnja novega korpusa slovenščine. Jezik in slovstvo, 54(3-4), 55–68.

Pobirk, O., & Šuster, S. (2009). The SSJ Corpus in the Context of Slovene Reference Corpora (predstavitev). Łódź.

Rozman, T. (2012). Jezikovni pouk slovenščine: model (za) nove generacije. Zbornik Slavističnega kongresa.

Rozman, T., & Krapš Vodopivec, I. (2010). Nova didaktika in Korpus usvajanja slovenščine = New Didactics and Disseminate Corpus of Slovenian. In A. Lenarčič, M. Kosta, & K. Blagus (Eds.), Zbornik: Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT – SIRIKT, Kranjska Gora, 14.-17. april 2010, 14th-17th April 2010 (pp. 163–164). Ljubljana: Miška.

Rozman, T., Krapš Vodopivec, I., Stritar, M., & Kosem, I. (2012). Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. Ljubljana: Trojina. Retrieved from http://demo2.slovenscina.eu/objave/knjige#empiricnipogled

Rozman, T., Stritar, M., Krapš Vodopivec, I., Kosem, I., & Krek, S. (2010). Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: sporazumevanje v slovenskem jeziku. Ljubljana.

Stabej, M. (2009). Slovarji in govorci: kot pes in mačka? Jezik in slovstvo, 54(3-4), 115–138. Retrieved from http://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2009-03-04-Razprave-Marko-Stabej.pdf

Verdonik, D. (2011). Govorni korpus kot lektorjev priročnik. Slavistika v regijah – Maribor: Zbornik Slavističnega društva Slovenije (pp. 171–173). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije.

Verdonik, D., & Zwitter Vitez, A. (2011). Slovenski govorni korpus Gos. Ljubljana: Trojina. Retrieved from http://www.trojina.si/vsebine/58/Knjige

Verdonik, D., Zwitter Vitez, A., Romih, M., & Krek, S. (2010). Konkordančnik za govorni korpus GOS. In T. Erjavec & J. Žganec Gros (Eds.), Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010 (pp. 12–15). Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

Yeroshina Pobirk, O., Zaranšek, P., & Šuster, S. (2009). Besedne skice za slovenščino. Kritični pogled. In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (pp. 413–422). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Retrieved from www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Yeroshina_Zaransek_Suster.pdf

Zemljarič Miklavčič, J., Stabej, M., Krek, S., & Zwitter Vitez, A. (2009). Kaj in zakaj v referenčni govorni korpus slovenščine. In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (pp. 423–428). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Retrieved from http://www.korpus-gos.net/Content/Static/Kaj_in_zakaj_v_referencni_govorni_korpus_slovenscine.pdf

Zwitter Vitez, A. (2011). Korpus Gos in njegova uporaba v raziskovalne, didaktične in ljubiteljske namene. In S. Kranjc (Ed.), Meddisciplinarnost v slovenistiki – Obdobja 30 (pp. 559–564). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Zwitter Vitez, A., Zemljarič Miklavčič, J., Stabej, M., & Krek, S. (2009). Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine. In M. Stabej (Ed.), Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Vol. 28, pp. 437–442). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Šorli, M. (2011a). Pragmatic Components in the Slovene Lexical Database Meaning Descriptions. In I. Kosem & K. Kosem (Eds.), Electronic lexicography in the 21st century [Elektronski vir] : new applications for new users : proceedings of eLex 2011, 10-12 November 2011, Bled, Slovenia. (pp. 251–259). Ljubljana: Trojina.

Šorli, M. (2011b). Pragmatic Components in the Slovene Lexical Database Meaning Descriptions (predstavitev). Bled.