KNJIGE

KNJIŽNA ZBIRKA “SPORAZUMEVANJE”

1. Darinka Verdonik, Ana Zwitter Vitez: Slovenski govorni korpus Gos

Monografija predstavlja snovanje, gradnjo in možnosti uporabe prvega referenčnega govornega korpusa, ki vključuje avtentične posnetke govorjene slovenščine, zajete v najpogostejših govornih situacijah: vsakdanji zasebni in uradni pogovori, medijski govor, pouk v šolah, predavanja ipd. Posnetki so transkribirani, segmentirani in brezplačno dostopni prek uporabniku prijaznega vmesnika na spletni strani korpusa. Monografija Slovenski govorni korpus Gos je uporabna za raziskovalce govora in jezikovnih tehnologij, snovalce jezikovnih priročnikov, poklicne govorce in učitelje slovenščine kot maternega ali tujega jezika.


Več podatkov o publikaciji na spletni strani zavoda Trojina.

2. Tadeja Rozman, Mojca Stritar, Irena Krapš Vodopivec, Iztok Kosem: Empirični pogled na jezikovni pouk slovenščine

Monografija se ukvarja s sodobnim poukom slovenskega jezika v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. V njej sta predstavljeni dve raziskavi, ki kritično preverjata poučevanje jezika pri pouku slovenščine: anketna raziskava, ki je med udeleženci šolskega procesa preverjala, kakšna so mnenja, stališča in prakse, povezane z jezikovnim poukom slovenščine in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku, ter analiza podajanja snovi o sporazumevanju in besedilnih vrstah v učbenikih za slovenščino. Raziskavi dopolnjuje opis prvega slovenskega korpusa šolskih pisnih izdelkov Šolar, ki bo omogočil empirično raziskovanje pisne jezikovne zmožnosti šolske populacije.

3. Nataša Logar Berginc, Miha Grčar, Marko Brakus, Tomaž Erjavec, Špela Arhar Holdt in Simon Krek: Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba

V monografiji je predstavljeno najprej zbiranje in vsebina korpusa Gigafida, nato pa še izbira spletnih strani, s katerim smo pajkali internetni del korpusa, in tehnologije za njihov zajem. Sledi predstavitev Gigafidinega zapisa, nato pa opis gradnje in vsebine uravnoteženega dela Gigafide, tj. korpusa Kres. Predstavljeno je tudi vzorčenje, s katerim sta nastala ccGigafida in ccKRES, ki sta oba prosto dostopna kot baza podatkov. Predzadnje poglavje opisuje razvoj novega konkordančnika in uporabnikom prijaznega vmesnika, prek katerega sta dostopna tako Gigafida kot Kres, knjigo pa zaključuje prikaz ključnih podatkov o obeh predhodnikih Gigafide – korpusih FIDA in FidaPLUS, z osvetlitvijo nekaterih manj znanih razmišljanj in odločitev ter ključnih akterjev, ki so pred 15 leti začeli slovensko korpusnojezikoslovno zgodbo.

V pripravi:

4. Polona Gantar: Leksikalna baza za slovenščino
5. Simon Krek, Iztok Kosem: Korpusni podatki in leksikalna baza
6. Simon Krek, Sara Može: Sistem skladenjskega razčlenjevanja JOS-SSJ
7. Simon Krek, Kaja Dobrovoljc, Miha Grčar: Učni korpus, označevalnik, leksikon