LEKTOR

Solar_basic Če želite brskati po Lektorju na spletu v orodju Sketch Engine kliknite na sličico na levi ali na povezavo.

KAJ JE LEKTOR?

Korpus Lektor je obširna zbirka lektoriranih avtorskih besedil in prevodov, ki je namenjena vsem, ki jih zanima proces lektoriranja. Zbrana so novejša neliterarna, povečini strokovna in poljudnoznanstvena besedila različnih avtorjev in prevajalcev, ki so jih lektorirali različni lektorji. Korpus vsebuje besedila v dveh različicah, in sicer združuje izvorno avtorsko besedilo in lektorirano besedilo. Besedila v digitalni obliki so zapisana v formatu XML, in sicer tako, da je izvorno in lektorirano besedilo mogoče prikazati hkrati oz. vzporedno, lektorski posegi pa so opredeljeni s tipi po vnaprej predvideni klasifikaciji. Korpus je dostopen kot besedilo v formatu XML ter na spletu v vmesniku, ki omogoča iskanje tako po besedilu kot po metapodatkih (tipih popravkov, informacijah o lektorju (spol, starost, izobrazba – jezikoslovna/nejezikoslovna, slovenistična/neslovenistična) in po informacijah o izvoru – ali gre za prevod ali avtorsko besedilo).

Ključni cilj korpusa je možnost vpogleda v procese lektoriranja besedil, posledično pa s tovrstnim korpusom pridobimo tudi uvid v najpogostejše jezikovne napake v slovenskem jeziku (kjer ne gre za preferenčne ali slogovne popravke). V zbranih  besedilih smo ročno označili vse lektorske popravke in jih uvrstili v naslednje kategorije:

- slog,
- oblika,
- pravopis,
- skladnja,
- pragmatika.

Te segmente smo razdelili na 50 podrobnejših kategorij, tako da je iskanje po korpusu lažje in hitrejše, saj je po korpusu mogoče iskati tudi po posameznih kategorijah. V celotnem korpusu Lektor je tako zajetih 30.258 lektorskih popravkov, od tega je 15.413 različnih – največkrat (1259-krat) je bila med lektorskim popravkov vstavljena vejica. Lektorski popravki so po kategorijah razporejeni takole:

Kategorija

Število različnih popravkov

Število vseh popravkov

Slog

5.904

8.909

Oblika

1.161

1.397

Pravopis

3.942

14.008

Skladnja

3.372

4.462

Pragmatika

1.029

1.477

Tabela: Lektorski popravki po kategorijah

Korpus je nastal na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, v sodelovanju s podjetjem Iolar, Trojino, zavodom za uporabno slovenistiko, in podjetjem Amebis. Izgradnjo korpusa so podprli Ministrstvo za šolstvo Republike Slovenije, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, in Filozofska fakulteta v Ljubljani, v veliko pomoč pa so bili tudi sodelavci založbe Pasadena ter organizacij Humanitas in Umanotera.

AVTORJI IN SODELAVCI

Vodja projekta: Damjan Popič
Zasnova korpusa: Damjan Popič, Vojko Gorjanc, Simon Krek, Helena Dobrovoljc, Iztok Kosem
Zbiranje, priprava in pretvorba besedil: Damjan Popič
Označevanje besedil: Damjan Popič, Dafne Marko, Ana Maria Davidovič, Eneja Osrajnik, Melanija Kožar, Maša Dolanc, Lea Vlahović, Nika Langus, Maja Bevk
Jezikoslovno označevanje: Miro Romih
Shema XML: Miro Romih, Iztok Kosem, Damjan Popič, Dafne Marko, Ana Maria Davidovič, Melanija Kožar, Eneja Osrajnik
Pretvorba v vertikalno datoteko: Miro Romih

BIBLIOGRAFIJA

POPIČ, Damjan. Je etično popravljati prevode?. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 118-123, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/49_SSJLK/popic.pdf. [COBISS.SI-ID 52296290]

POPIČ, Damjan, GORJANC, Vojko. Izvor norme v prevodnih besedilih. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 325-333. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Popic.pdf. [COBISS.SI-ID 53220962]