SLOGOVNI PRIROČNIK

Slogovni_basic Delovanje portala Slogovni priročnik lahko preizkusite s klikom na sličico na levi strani ali na povezavo.

CILJ

Glavni cilj aktivnosti izdelave spletnega Slogovnega priročnika je ugotoviti, na katerih mestih imajo pišoči pri pisanju v slovenščini v resnici težave in jim ponuditi razlago in rešitev teh problemov v zanje zanimivi in razumljivi obliki. Razlage vsebin so pripravljene na osnovi podatkov iz besedilnih korpusov: temeljijo na sodobnih ugotovitvah o jeziku in predstavljajo sliko realne, žive slovenščine, kakršno uporabljamo tukaj in zdaj. Slogovni priročnik je namenjen vsem uporabnikom spleta, ki se srečujejo s težavami pri sestavljanju besedil v slovenščini, njegova uporaba je brezplačna.

V skladu s sodobnimi trendi in splošnim tehnološkim razvojem družbe je slogovni priročnik v celoti zasnovan kot internetni vir. Prednost internetnega medija je predvsem v tem, da omogoča interaktivnost in povezljivost raznovrstnih vsebin.

Jezikovne zadrege

Da bi lahko ugotovili, katere so tipične težave, ki jih imajo pisci in govorci pri sporazumevanju v slovenskem jeziku, smo s pomočjo računalniških programov zbirali z jezikom povezana vprašanja, ki jih uporabniki zastavljajo na spletnih forumih in v spletnih jezikovnih svetovalnicah. Tako zbrana vprašanja smo nato pregledali in oblikovali nabor najpogostejših jezikovnih zadreg.

Slogovni priročnik je sestavljen iz gesel, v katerih so podani odgovori na posamezna jezikovna vprašanja. Vsako geslo vsebuje tri rubrike:

Rubrika KRATKO IN JEDRNATO daje konkretne odgovore na vprašanja, kot je npr. ali se napiše Shakespearjev ali Shakespearov opus?

V rubriki NA DOLGO IN ŠIROKO je daljša razlaga za tiste uporabnike, ki jih zanima, zakaj v primerih, povezanih z njihovim konkretnim vprašanjem, prihaja do normativnih zadreg. Razlaga je napisana v poljudnem jeziku, vsi uporabljeni strokovni izrazi pa so pojasnjeni v pojavnih oknih. Razlaga je dopolnjena s spiski primerljivih jezikovnih primerov, korpusnimi podatki, grafičnimi in tabelarnimi prikazi ter zgodovinskim orisom problema. Rubrika vsebuje tudi povezave na odgovore, ki rešujejo podobne probleme, in povezave na sodobne elektronske jezikovne vire.

Rubrika ZA NAVDUŠENCE radovednejše uporabnike seznanja z jezikoslovnimi viri, ki obravnavajo z vprašanjem povezano tematiko. Zbirko jezikoslovnih virov sestavljajo digitalizirana besedila strokovnjakov, ki so bila prvotno objavljena v monografijah, strokovnih revijah ali dnevnem časopisju.

Viri

Priročniška gesla so povezana z ostalimi viri projekta in zunanjimi viri: referenčni korpus slovenskega jezika Gigafida, korpus govorjene slovenščine GOS, slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks, slovar SSKJ v spletni različici, Slovenski pravopis v spletni različici, Spletni slovar slovenskega jezika (SSSJ), terminološki portal Termania, slovenska Wikipedija itd.

Slogovni priročnik sledil dvema ciljema: nudi preproste rešitve ob konkretnih težavah, s katerimi se spopadajo pišoči, obenem pa usmerja uporabnike portala k uporabi sodobnih jezikovnih virov, da se naučijo odgovore na jezikovna vprašanja v prihodnosti poiskati sami.

AVTORJI IN SODELAVCI

Izdelava kazalnika: Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Kaja Dobrovoljc, Nataša Logar Berginc, Polonca Kocjančič, Simon Krek, Aleš Pogačnik, Tadeja Rozman
Tehnična podpora pri luščenju podatkov iz korpusov: Miha Arčan, Miha Grčar, Peter Ljubič
Izdelava portala: Peter Holozan, Rok Rejc, Aleš Velušček
Vsebina portala: Simon Krek, Tadeja Rozman, Damjan Popič , Kaja Dobrovoljc, Helena Dobrovoljc, Nataša Logar Berginc

BIBLIOGRAFIJA

Članki, monografije

DOBROVOLJC, Helena, KREK, Simon, 2011: Normativne zadrege – empirični pristop. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 89-97.

KREK, Simon, 2012: Spletni portal: Slogovni priročnik. V tisku. (Zbornik Slavističnega kongresa, ki bo izšel konec septembra.)

Videolectures

Helena Dobrovoljc, 2012: Obvestilnost normativnega priročnika – stanje in perspektive.

Simon Krek, 2012: Pravopisar – stroj, ki se moti, inteligentno.

Kaja Dobrovoljc, 2012: Leksikon besednih oblik: nadstandardno o (ne)standardnem.