PEDAGOŠKI SLOVNIČNI PORTAL

Pedagoski_slovncni_portal

Kliknite na sliko zgoraj in si oglejte Pedagoški slovnični portal.

CILJ

Glavni cilj aktivnosti Pedagoški slovnični portal je ugotoviti, na katerih mestih imajo učenci in dijaki pri pisanju v slovenščini v resnici probleme in jim ponuditi razlago in rešitev teh problemov v zanje zanimivi in razumljivi obliki.

V skladu s sodobnimi didaktičnimi trendi in splošnim tehnološkim razvojem družbe smo slovnične vsebine pripravili kot internetni vir. Prednost internetnega medija je predvsem v tem, da omogoča interaktivnost in povezljivost raznovrstnih vsebin. Uporaba slovničnega portala je povsem brezplačna.

Na vsebinski ravni slovnične vsebine določa dejstvo, da so pripravljene na osnovi podatkov iz besedilnih korpusov: temeljijo na sodobnih ugotovitvah o jeziku in predstavljajo sliko realne, žive slovenščine, kakršno uporabljamo tukaj in zdaj. Vsebine pedagoškega slovničnega portala so zasnovane tako, da jih je mogoče uporabljati tako pri pouku slovenskega jezika kot tudi samostojno.

Šolar

Da bi lahko ugotovili, katera mesta slovnice so za slovensko učečo se populacijo posebej problematična, smo s pomočjo učiteljev zbrali veliko količino besedil, ki so jih učenci in dijaki napisali v času šolskega pouka. Besedila, skupaj z učiteljskimi popravki, smo pretvorili v elektronsko obliko in nato (tako računalniško kot ročno) analizirali slovnične napake, ki se v njih pojavljajo. Zbirko zbranih besedil smo poimenovali Šolar.

Vsako od poglavij slovničnega portala se osredotoča na posamezen (povsem konkreten) jezikovni problem. Obenem vsako poglavje predstavlja zaključeno celoto, za razumevanje katere ni potrebno poznavanje drugih slovničnih vsebin. Velika pozornost je namenjena razumljivosti razlage: jezikoslovne terminologije skoraj ni, vsi zahtevnejši pojmi so sproti razloženi, jezik razlage je izredno preprost. Na ta način je učiteljem omogočeno, da povezujejo usvajanje snovi pri pouku z uporabo portala doma.

Ker so poglavja pripravljena na osnovi dejanskih napak učencev in dijakov, omogočajo učinkovito izrabo časa, ki ga imajo učitelji za opismenjevanje šolajoče se populacije. Namesto da vsi učenci rešujejo nabor raznovrstnih slovničnih nalog, je mogoče učenca usmeriti neposredno k poglavju, ki se osredotoča na njegov dejanski problem.

Jezikovni pojavi na slovničnem portalu niso obravnavani abstraktno in sistemsko, ampak praktično uporabno, s čimer je ponujen odgovor na frustracijo učencev in dijakov, ki se pri pouku slovnice sprašujejo, kdaj jim bo »to v življenju sploh prišlo prav«.

Naravnanost k uporabnosti pedagoškega slovničnega portala se odraža tudi v tem, da učence in dijake poleg slovničnih pravil uči predvsem, kateri jezikovni viri so za slovenščino na voljo ter kdaj in kako jih uporabiti – predvsem, na kakšen način pridobiti in interpretirati podatke, ki so v posameznem viru na voljo.

Viri

Slovnična gesla so povezana z naslednjimi viri: referenčni korpus slovenskega jezika Gigafida, korpus govorjene slovenščine GOS, slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks, slovar SSKJ v spletni različici, Slovenski pravopis v spletni različici, Spletni slovar slovenskega jezika (SSSJ), terminološki portal Termania itd.

AVTORJI IN SODELAVCI

Koordinacija: Špela Arhar Holdt (v času por. odsotnosti Iztok Kosem)
Ožja ekipa: Gaja Červ, Iztok Kosem, Irena Krapš Vodopivec, Sara Može, Mojca Stritar
Širša ekipa: Katja Dragar, Urška Jarnovič, Karmen Kosem, Nina Ledinek, Nina Modrijan, Tanja Svenšek, Mojca Šorli, Jerneja Umer, Ana Zwitter Vitez
Strokovni svet: Helena Dobrovoljc, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Simon Krek, Nataša Logar Berginc, Tadeja Rozman, Darinka Verdonik
Tehnična in programerska podpora: Mihael Arčan, Peter Ljubič, Simon Rigač, Miro Romih

BIBLIOGRAFIJA

Članki, monografije

KOSEM, Iztok, ROZMAN, Tadeja in STRITAR, Mojca, 2012: How do Slovenian primary and secondary school students write and what their teachers correct: a corpus of student writing. Proceedings of The Corpus Linguistics Conference 2011 (Birmingham, 20-22 July 2011).

KOSEM, Iztok (ur.), 2012. Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop. V pripravi.

ROZMAN, Tadeja, 2012: Jezikovni pouk slovenščine: model (za) nove generacije. V tisku. (Zbornik Slavističnega kongresa, ki bo izšel konec septembra.)

ROZMAN, Tadeja, KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, STRITAR, Mojca in KOSEM, Iztok, 2012: Empirični pogled na pouk slovenskega jezika. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.

KOSEM, Iztok in MOŽE, Sara, 2011. Rešitve slovničnih zagat na dosegu miške: analiza napak v besedilih učencev in dijakov za potrebe elektronskega slovničnega vira. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 249-257.

Videolectures

Špela Arhar Holdt, 2012: Pedagoška korpusna slovnica med Scilo in Karibdo – jezikovna norma in korpusni podatki.

Iztok Kosem, 2011: Pedagoška korpusna slovnica – učencu prijazna “slovnica”.

Tadeja Rozman, 2011: Šola(r) in slovnica.

Marko Stabej, 2011: Slovnica in slovenstvo.

Jezikovni pogovori

Špela Arhar Holdt, 2012: Pedagoška korpusna slovnica.